۱۳۸۹ آذر ۱۰, چهارشنبه


فکر میکنم الانه که یه نفر داد بزنه:
کات
دوربین زوم اوت کنه
و من تازه متوجه بشم که زیادی توی نقش خودم فرو رفته بودم